Zobacz jak pomogliśmy naszym Klientom, w różnych obszarach public relations.
Case studies

GIWK - community relations

 

Opis problemu / zadania: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. odpowiada za realizację Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego (dotowany ze środków unijnych). Kamieniem milowym w jego wdrażaniu jest modernizacja gospodarki osadami ściekowymi, a w jej ramach uruchomienie spalarni przy największej oczyszczalni w aglomeracji. Intencją publicznego inwestora, poza stricte proceduralnymi wymogami, była skuteczna edukacja grup interesariuszy (głównie lokalnej społeczności) w zakresie specyfiki inwestycji oraz zbudowanie pozytywnego dialogu wokół tego zagadnienia.

 

Cel: Cel postawiony agencji był typowy dla takich inwestycji: opracowanie koncepcji pozyskania w partnerskich relacjach akceptacji grup docelowych dla przedsięwzięcia oraz zebranie możliwie reprezentatywnej dla danych grup informacji zwrotnej nt. projektu.

 

Realizacja: Konsultanci agencji w pierwszej kolejności poświęcili czas na przyswojenie specjalistycznej, technologicznej i branżowej wiedzy, analizowali inwestycję i charakteryzowali grupy docelowe, uczestnicząc przy tym w licznych roboczych spotkaniach z Klientem. Praca ta stanowiła fundamenty pod przygotowanie „Strategii komunikacji społecznej dla projektu Modernizacji Gospodarki Osadami dla Miasta Gdańsk”. W jej ramach została zaplanowana i następnie wdrożona kampania informacyjna oraz konsultacje społeczne dla projektu.
Najistotniejsza była komunikacja ze społecznością lokalną, zamieszkałą w pobliżu potencjalnej lokalizacji spalarni. Agencja m.in. organizowała i moderowała otwarte spotkania obywatelskie w okolicach oczyszczalni, a także aranżowała spotkania z zarządami kluczowych dla projektu Rad Dzielnic. Większość działań skupiała się na tym, aby to inwestor nawiązał równorzędną relację z interesariuszami, najlepiej interpersonalną, przede wszystkim w oparciu o komunikację bezpośrednią. Dzięki osobistemu zaangażowaniu kierownictwa Spółki doszło do serii rozmów, podczas których lokalni liderzy opinii oraz mieszkańcy mieli sposobność poczuć się (stać się) partnerem w przedsięwzięciu inwestycyjnym, nie odczuwając żadnych stereotypowych akcentów hierarchii „instytucja – jednostka”. Agencja dbała o to, aby spotkania odbywały się „na terenie” gospodarzy danej dzielnicy i na Ich warunkach (np. zarząd Spółki prosił daną Radę Dzielnicy o zgodę na spotkanie, wyznaczenie terminu i miejsca).
Do zadań agencji należał też monitoring mediów i opracowanie kluczowych komunikatów (list otwarty, press releases, ulotki informacyjne, insert w największym regionalnym dzienniku, artykuły sponsorowane, Q&A – symulacja najbardziej spodziewanych i/lub najtrudniejszych pytań oraz rekomendacja odpowiedzi etc.).

 

Rezultaty: Współpraca agencji z GIWK zaowocowała nawiązaniem pozytywnej relacji z lokalnymi liderami opinii oraz ustandaryzowaniem zasad kontaktów z mediami (zarówno regionalnymi jak i branżowymi). Raporty z prac agencji zostały wykorzystane do tzw. raportu środowiskowego dla projektu. W ich treści zawarto także uwagi i oczekiwania zainteresowanych nt. inwestycji. W czasie współpracy z agencją nie odnotowano negatywnych przekazów mediowych dot. projektu, inwestycja nie była również blokowana i ostatecznie pomyślnie zakończono etap administracyjny (ocena oddziaływania na środowisko, pozwolenie na budowę).« Powrót

« Powrót do strony głównej